กรมการจัดหางาน เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมกับนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าพบผู้แทนบริษัทจัดหางาน โอเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ณ บริษัทจัดหางาน โอเอส (ประเทศไทย) จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ