กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน 

เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม จำนวนเงิน  550,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มเย็บผ้าวอร์ม หมู่ที่ 5  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท 

2. กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านใหม่ธงชัย ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

3. กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ (กลุ่มโหนดทิ้ง) ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอกู้ยืมเงินจำนวน 50,000 บาท 

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป