อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2564

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 4  กลุ่ม 3 ราย จำนวนเงิน  640,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านไชยศรี ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มอาชีพเสริมบ้านหนองทราย ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 110,000 บาท

3. กลุ่มเย็บชุดวอร์มและเสื้อกีฬา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

4. กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ขอกู้ยืมเงินจำนวน  100,000 บาท

5. นางพิมพ์รภัส ทิพยกรธนากูล ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอกู้ยืมเงินจำนวน  50,000 บาท 

6.นางกุหลาบ คุณสิงห์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 40,000 บาท

7.นางอรัญญา เฉลิมพิพัฒน์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 40,000 บาท