อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือรับฟังปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค การใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม