รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมกับคณะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมและรักษาฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมกับคณะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน