รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่กำหนด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจัดหางาน จังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 และสำนัก กอง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 260 คน ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน และ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน