อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 06.45 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ