รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับ พลตรี นิโรธ ฉายากุล รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม