​เปรียบเทียบปรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม 20 ราย

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมกองนิติการ กรมการจัดหางาน

ที่ประชุมได้พิจารณาเปรียบเทียบปรับนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 10 ราย ในข้อหารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตนทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานกับตน แรงงานต่างด้าว จำนวน 10 ราย ข้อหาไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงาน ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต และข้อหาไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต