​กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติการด้านการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบฯ

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร “การปฏิบัติการด้านการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” ระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย โดยเฉพาะอาชีพค้าขายในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย พนักงานรักษาความปลอดภัย มัคคุเทศก์ หรือนำเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจึงได้มอบหมายให้ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนธิกำลังตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย โดยในส่วนของกรมการจัดหางานได้มีพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 เพื่อควบคุมให้นายจ้างผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติให้ข้าราชการกรมการจัดหางานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ในการเข้า ตรวจ ยึด อายัด มีหนังสือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่งเอกสารหลักฐานและมีอำนาจในการสืบสวน จับกุม เพื่อนำผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางานที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว การสืบสวนคดีอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการค้นบุคคล/สถานที่ การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งยังเป็นการป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย