ผู้บริหาร กกจ. ร่วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด “MOL ฟื้นฟู พลิกโฉม ตลาดแรงงานไทย” ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ศ. นิคม  จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานโดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ นายอรเทพ อินทรสกุล นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม

โดยนโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ ได้แก่

1. ยกระดับกระทรวงแรงงาน เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ 

2.กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 

4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติประกันสังคมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5. ดูแลให้แรงงานและนายจ้างสามารถทำงาน ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติสุข 

ทั้งนี้ นโยบายสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ได้แก่

1. บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

3. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสูงอายุและคนพิการให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียมมีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศ นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน