อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม”

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม”  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การดำเนินการจัดประชุม การบันทึกหรือการจดรายงานการประชุม การบันทึกความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  โดยมีรูปแบบการอบรม 2 รูปแบบ คือ 1. อบรมในรูปแบบเข้าห้องเรียน (Classroom) 2. อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM  ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 346 คน