รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoU

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoUสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม