กรมการจัดหางานจับมือภาคเอกชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอุปสรรคของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับฟังสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและการหาแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ผู้แทนหอการค้าไทย ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้แทนกรมการจัดหางาน จำนวน 116 คน โดยในภาคเช้ากรมการจัดหางานได้มอบหมายให้นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิด

ที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขใน 3 ประเด็นคือ 1) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 2) การขยายตลาดแรงงานไปต่างประเทศ 3) การยกระดับฝีมือและภาษาให้แก่แรงงานไทย

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมที่ได้ในวันนี้กรมการจัดหางานจะนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป