อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม