การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมการจัดหางาน

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม