รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา” รุ่นที่ 1

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา” รุ่นที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา” รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 51 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์กันตินันท์ เดชจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และคณะ เป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนงานการให้คำปรึกษา