ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวนกระบวนงานบริการ และคำถาม – คำตอบ สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการนำระบบ Application Zoom มาใช้บริการ ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานและหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566