อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมประชุม  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565