รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมการจ้างงานผู้สูงอายุ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมการจ้างงานผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน โดยมีนายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์