ผู้ตรวจราชการกรม เปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 

ผู้ตรวจราชการกรม เปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียนอัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวเขมจิรา ภูวะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรม

สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนางานบริการและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครและสามารถกรอกใบสมัครได้อย่างถูกต้องและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน (GECC)