รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน