กกจ. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2566

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 8 กรมการจัดหางาน

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 

2. การพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ของทางการเมียนมา 

และ 3. แนวทางการดำเนินการกับแรงงาน 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2566)