รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของสำนักงานประกันสังคมไปขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของกรมการจัดหางาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของสำนักงานประกันสังคมไปขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนางเจนจิรา เดชะรัฐ เลขานุการกรม ข้าราชการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม