รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566