รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมการปิดตรวจรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปี 2565

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมปิดตรวจรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปี 2565 ระหว่างกรมการจัดหางานและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนางรสสุคนธ์ เคนพะนาน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม