ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนางแคสริยา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยให้การต้อนรับ

ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน