ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ปีงบประมาณ 2566

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภทที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 15 กลุ่ม และประเภทที่ไม่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 14 กลุ่ม