กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

 

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมคณะนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในโอกาสนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระการทำผ้ามัดย้อม แนะแนวอาชีพ การให้บริการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในงานดังกล่าว