รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้ 

1. โครงการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรุงเทพมหานคร 

2. โครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวและให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) และ (ที่ทำการปกครองจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

และ 3.การทบทวนแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว