ผู้ตรวจราชการกรม มอบวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการ EPS

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่คนงานผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายกอบชัย ว่องไวยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กล่าวรายงาน นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องพรสราญ 1 โรงแรมเฮือนต้นนุ่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลีแก่ผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้คนหางานมีความรู้ด้านภาษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 45 คน เป็นเพศชาย จำนวน 37 คน เพศหญิง จำนวน 8 คน แยกเป็นประเภทงาน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 9 คน ประเภทงานก่อสร้าง จำนวน 16 คน และประเภทงานเกษตรปศุสัตว์ จำนวน 20 คน