กกจ. ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และเครือข่าย   นายกิตติ  สืบสันติพงษ์  นายกสมาคม สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จ.ตาก พ.อ.หญิง ชิดชม เจนตลอด  สมาคมแม่บ้านทหารบก และนางภัทรีพันธุ์ พงษ์วัชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน มีประเด็นการหารือ ดังนี้

1. ผลการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการที่ผ่านมา

2. เป้าหมายและแนวทางของกรมการจัดหางานในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการมีอาชีพ และมีงานทำของคนพิการ

3. การขอสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

4. การให้ข้อมูล และตอบคำถาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนพิการในโครงการได้รับประโยชน์ครบถ้วนตามสิทธิจากการดำเนินการ รวมทั้งรายงานปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและการแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมการจัดหางานใช้ในการประกอบการพิจารณา

5. การพัฒนาระบบ Digital Platform เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานการทำงาน และกำกับติดตามผล และคนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างทัดเทียมกันทั่วประเทศ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้เสนอให้กรมการจัดหางาน ใช้ระบบ Online ในการลดขั้นตอนกระบวนการ

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับข้อเสนอจากการหารือดังกล่าวไปพิจารณา และจะหารือร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป