กรมการจัดหางานได้รับโล่เกียรติคุณในโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3

 

วันที่ 9 มกราคม 2562  ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางาน รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3 โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานมอบโล่ ทั้งนี้ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และผู้แทนหน่วยงานทั้ง 9 แห่ง รับมอบโล่เกียรติคุณฯ 

การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยนำผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาครัฐมาจัดแสดงให้กับประชาชน โดยภายในงานพบกับการแสดงผลงานการพัฒนาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน  สำนักงานประกันสังคม  กรมปศุสัตว์ กรมบังคับคดี กรมที่ดิน  กรมการขนส่งทางบก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ  มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลเลิศรัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ