กรมการจัดหางานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดส่งผู้บริบาลผู้สูงอายุไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมการจัดส่งผู้บริบาลผู้สูงอายุไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดส่งผู้บริบาลผู้สูงอายุไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการรับแรงงานต่างชาติเข้าไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการออกพระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ และคุ้มครองผู้ฝึกงานทางเทคนิค (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อปี 2559 และกำหนดให้มีผลบังคับใช้หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการถ่ายทอดความสามารถด้านเทคนิค เทคโนโลยี และความรู้ ไปยังภูมิภาคที่กำลังพัฒนา โดยผ่านการอบรมทรัพยากรมนุษย์ และกำหนดหลักการพื้นฐานในการพื้นฐานในการปฏิบัติของภาครัฐ ในการกำกับดูแลการฝึกงานจากต่างชาติ  โดยมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ชื่อ องค์กรผู้ฝึกงานเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ (OTIT) คอยดูแลการดำเนินงานรับผู้ฝึกงานจากต่างชาติ  ทั้งกระบวนการตั้งแต่การพิจารณาอนุญาตจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล  การรับรองแผนการฝึกงาน  การกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  รวมถึงการพิจารณาลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย   ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 มีบริษัทจัดหางานแจ้งความต้องการจัดส่งคนหางานไปทำงานในตำแหน่งผู้บริบาล 34 คน  ได้จัดส่งไปแล้ว  14 คน