อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการยื่นคำขออนุญาตทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การตรวจลงตราวีซ่าการทำงาน กิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ กิจกรรมนัดพบแรงงาน และมหกรรมอาชีพ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศูนย์บริหารจัดการแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกด้านแรงงานให้แก่นายจ้าง นักลงทุน ผู้ประกอบการ และแรงงาน ได้อย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนด้านแรงงานได้อย่างแท้จริง เพื่อตอบรับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการกว่า 37,000 แห่ง และแรงงานกว่า 1,500,000 คน

กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดทำฐานข้อมูลเพื่อทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บริการด้านแรงงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดหาแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและนักลงทุนในพื้นที่เพื่อตรวจลงตรา VISA และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC

สำหรับในส่วนของกรมการจัดหางานได้ให้บริการจัดหางานแก่คนหางาน ซึ่งตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ได้บรรจุงานไปแล้ว 9,991 คน โดยบรรจุงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  จำนวน 2,165 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งช่าง