การประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและปัญหาอุปสรรค

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจที่จ้างคนต่างด้าวทำในตำแหน่ง "กรรมกร" และการได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ของสมาคมการค้าผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว (MWETA) ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน