หารือแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานสงกรานต์

 

กรมการจัดหางาน หารือแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง กรมประมง เป็นต้น

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 30 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม ครบถ้วน โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน คือ 1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักยังไม่หมดอายุ  และ 2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือบัตรสีชมพู รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่อายุไม่เกิน 18 ปี