หม่อมเต่า มอบเงินแสน แก่แรงงานไทยที่กลับจากญี่ปุ่น

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น หรือ IM JAPAN จำนวน 91 คน จำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 23 ล้านบาท พร้อมมอบโอวาท นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยมีผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจฯ กำหนดให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครคัดเลือก การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น มอบประกาศนียบัตร และมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ครบสัญญาจ้างงาน 3 ปี ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้จัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 5,030 คน ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเดินทางกลับประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 137 คน เงินสนับสนุนฯ จำนวน 23,309,935 บาท โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯเข้ารับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 91 คน ได้รับเงินคนละ 600,000 เยน หรือประมาณ 170,000 บาท เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ได้นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ SME

“ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกคนถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ เพราะความรู้ ประสบการณ์และทักษะต่างๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวด จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนให้สถานประกอบการ หรือธุรกิจส่วนตัวดำเนินไปอย่างประสบผลสำเร็จได้ และต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัว และชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศสืบไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว 

ด้านนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไปฝึกปฏิบัติงานฯ จำนวน 500 คน ในปีนี้จัดส่งไปแล้วจำนวน 398 คน ขณะนี้ยังคงอยู่ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,113 คน การฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ นี้มีระยะเวลาสัญญาฝึก 3 ปี หากครบสัญญา 3 ปี แล้ว คนงานสอบทักษะฝีมือผ่านจะสามารถอยู่ต่อได้อีก 2 ปี  รวมเป็น 5 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.02-245-1021 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด2