ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบนโยบายและทิศทางฯ

 

ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน แก่ 5 เสือกระทรวงแรงงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี  นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม 

 ในการนี้ ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย  แรงงานจังหวัดราชบุรี จัดหางานจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4 ราชบุรี  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานจังหวัดราชบุรี  และศูนย์บริหารข้อมูลแรงงาน จังหวัดราชบุรี   พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาด้านแรงงาน ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน