อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (อคบต.) ครั้งที่ 1/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ชลบุรี
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย ระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ผ่านระบบ VDO Conference
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

 1 2 3 >  Last ›