รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือกับประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการคัดแยกแรงงานบังคับ ฯ

 1 2 3 >  Last ›