กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารกล่องให้แก่คนงานในแคมป์ก่อสร้าง
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง”  ในงานการสัมมนาออนไลน์  หัวข้อ “ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ”  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมกา
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 384  คน ก่อนเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่า และเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) ในประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  จังหวั
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

 1 2 3 >  Last ›