อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
อธิบดี กกจ. ร่วมหารือแนวทางตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อธิบดี กกจ. ร่วมงาน    มอบโอวาท และสัญญาจ้างงาน พร้อมพบปะให้กำลังใจ  แก่แรงงานไทยที่ได้รับคัดเลือกไปทำงานเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
กระทรวงแรงงาน  หารือ ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2562  และ การจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รองอธิบดี กกจ. เยี่ยมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคงจังหวัดนครพนม
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน (รองผอ.ศูนย์ฯ) ตรวจความพร้อมการให้บริการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงาน

 1 2 3 >  Last ›