รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มผู้แทนนายจ้าง สถานประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้โอวาทแก่คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวัน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพรร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เห็นชอบแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 6 ชุด
รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

 1 2 3 >  Last ›