นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) ไทย – ซาอุดีอาระเบีย
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน ณ สำนักงานจัดหงานจังหวัดระยอง
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับกลาง ปีงบประมาณ 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4

 1 2 3 >  Last ›