รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้ตรวจราชการกรม  ร่วมงานแถลงข่าว การจับกุมขบวนการจัดหางานแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมลงพื้นศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ณ  จังหวัดอุดรธานี
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกาชาดกรมการจัดหางาน และคณะทำงานจัดกิจกรรมเกมบิงโก ครั้งที่ 1/2565

 1 2 3 >  Last ›