รองอธิบดีกกจ. ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอรับทราบรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา
รองอธิบดี กกจ.  ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ลงพื้นที่ร่วมมอบคูปองอาหารและถุงยังชีพ พร้อมชุด PPE แก่สมาคมแท็กซี่ 4 แห่ง บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 15/2564
อธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงาน ตามโครงการ “Factory Sandbox”
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›