นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฝ่ายรัฐบาล ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและความสำคัญของรัฐวิสาหกิจไทย เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2565
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 1/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการอบรมให้ความรู้ Security &  Awareness ในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หารือร่วมกับคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›