รมว. แรงงาน ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 4 จังหวัดภาคตะวันออก
อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.
รมว. แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการด้านแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
กรมการจัดหางาน พร้อมช่วยเหลือบุคคลบนพื้นที่สูงให้ได้รับสิทธิการทำงานตามความรู้ ความสามารถ
กรมการจัดหางาน ผุด..บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต สะดวก สบาย ง่าย ทำได้ทุกที่
อธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ พิจารณาร่างรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายต่อสหภาพยุโรป

‹ First  < 437 438 439 440 441 >  Last ›