ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

            กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

            นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  จำนวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่น และทางภาษาจีน  และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถสมัครสอบได้ที่ https://doe.thaijobjob.com/วิธีการสอบ ใช้วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยมีเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักของกรมการจัดหางาน ได้แก่ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ร.ก.การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป โดยมีเกณฑ์การตัดสินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ และได้ประกาศบัญชีผู้สอบใหม่แล้วบัญชีผู้สอบครั้งนี้จะถูกยกเลิกทันที

             “ ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าทำงานกับกรมการจัดหางาน อย่าหลงเชื่อ ผู้มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน กรมการจัดหางานจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค โดยสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 380 บาท และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่16 มีนาคม 2563  ที่ https://www.doe.go.th/  หรือ https://doe.thaijobjob.com/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2248-6896 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ”นายสุชาติฯ กล่าว


FILE PDF

  1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  2. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  4. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  5. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์)
  6. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  7. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ