การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านInfographic การยกเลิกสำเนาเอกสารสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

รายละเอียดไฟลแนบ

ไฟล์ที่ 1.  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาฯ (PDF)

ไฟล์ที่ 2 . อินโฟกราฟิกการยกเลิกสำเนา

ไฟล์ที่ 3. สิทธิของประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ