ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มูลนิธิเอสซีจี โครงการทุนเซ็นทรัล ทุนการศึกษาต่างประเทศ(สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ)
มูลนิธิดำรงชัยธรรม ทุนพัชรกิติยาภา บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมืองจำกัด (มหาชน)
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ( EDF) มูลนิธิพูนพลัง