งานราชการ กรมการจัดหางาน


นักวิชาการปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

พนักงานกองทุน

ลูกจ้างชั่วคราว