ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ลูกจ้างชั่วคราว(คนพิการ)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


1.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


เว็บไซต์ที่รับสมัคร http://doe.jobthaigov.com > "สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว"


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)


1.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565

- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)

2.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


เว็บไซต์ที่รับสมัคร http://doe.jobthaigov.com > "สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)"