คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น. (แบบออนไลน์)

เข้าสู่ระบบ


สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานระบบ

>>>>คู่มือการใช้งานระบบ


ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แบบ Online ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แบบ Offline ที่สำนักงานจัดหางาน