ยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่านอินเทอร์เน็ต


ท่านสามารถยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560กรณีนายจ้างประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวมาทำงาน ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

  1. แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
  2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตินบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
  4. รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. เอกสารหลักฐานแสดงตน (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดเอกสาร


ถาม - ตอบ